977 39 39 74 agrovial@agrovial.cat
 • ca
 • es

Política d’empresa

Agrovial és una empresa constructora fundada el 1986 dedicada a la realització i execució de projectes d’obra pública i privada. Destaquem a continuació les activitats més respresentatives i que son certificades periòdicament en termes de Qualitat i Medi ambient, seguint les normes International Quality Standards (ISO):

 • Moviments de terres i perforacions (desmuntatges i buidats, explanacions).
 • Ponts i viaductes.
 • Edificacions.
 • Obres Hidràuliques (proveïments i sanejaments, sèquies i desguassos, defenses de marges i canalitzacions, conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre).
 • Vials i pistes (ferms de formigó i mescles bituminoses, senyalitzacions i abalisaments).
 • Instal·lacions elèctriques (enllumenat, il·luminacions i balises lluminoses, distribució en baixa tensió).
 • Instal·lacions mecàniques (de lampista i sanitàries).
 • Especials (pintures i metal·litzacions, jardineria i plantacions).
 • Desmuntatge i retirada de cobertes de fibrociment amb contingut d’amiant.
 • Desmuntatge, retirada i substitució de xarxes i canalitzacions de fibrociment amb contingut d’amiant.
 • Transport a abocador autoritzat de residus de fibrociment amb contingut d’amiant.

La missió d’Agrovial és satisfer les necessitats en infraestructures que sorgeixen dia a dia en la nostra societat, dotant els projectes d’una sòlida efectivitat i responsabilitat amb el medi ambient, alhora que oferim als nostres treballadors l’oportunitat de desenvolupar en un alt grau les seves competències professionals.

 

La visió d’Agrovial és ser una empresa líder i en continu creixement, contribuint positivament a satisfer les exigències que la nostra societat requereix per a un creixement sostenible i amb garanties de futur.

 

Els valors de Agrovial són els següents:

 • Compromís amb els clients i amb els resultats.
 • Treball en equip.
 • Compromís amb el medi ambient.
 • Creixement sostenible.
 • Comunicació oberta, clara i transparent.

Coneixedora que el seu futur s’ha de basar en la satisfacció dels seus clients, a la protecció de l’entorn i en la seguretat i salut de les persones que en formen part, vam adquirir els compromisos de:

 • Identificar i complir amb les expectatives dels nostres clients així com els requisits legals aplicables a les nostres activitats en tots els àmbits i amb qualsevol altre compromís que adquirim voluntàriament.
 • Esforçar-nos en la millora contínua de les nostres activitats amb l’objectiu d’incrementar la satisfacció dels nostres clients, eliminar els perills i minimitzar els riscos dels nostres treballadors i prevenir la contaminació del nostre entorn.
 • Fomentar la consulta i la participació dels empleats en la millora del nostre sistema de gestió.

Per a això fomentem una cultura de gestió fonamentada en la qualitat de les nostres activitats, la seguretat i salut dels nostres treballadors i la protecció ambiental.

En l’àmbit mediambiental, l’empresa es compromet a la seva protecció a través del control exhaustiu i valoració dels consums de matèries primeres, els residus i les emssions generades, per tal de realitzar les accions adequades que contribueixin a reduir la nostra petjada ecològica.

Ente les accions que hem dut a terme els darrers anys, en destaquem:

• Adquisió de  vehicles GLP i 100% elèctrics, amb l’objectiu de substituir gradualment la nostra flota.

• Incorporació de criteris ambientals en les adquisicions de mijtans productius.

• Formació i sensibilització a tots els nostres treballadors en l’ús eficient dels mitjans productius.

Aquesta política serveix com a marc de referència per a la gestió i millora de les nostres activitats. Instem a tots els nostres col·laboradors a donar suport a aquesta política i fer la seva feina d’acord amb els compromisos recollits en ella.